HistòriaHistoriaHistory

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, iniciada el juny de 1993, té per objectiu promoure el cinema dirigit per dones, visibilitzant la cultura audiovisual femenina, projectant filmografies de realitzadores d’arreu del món i evidenciant així la importància de la contribució de les dones en el desenvolupament de la creació audiovisual. Després de més de dues dècades d’història, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona s’ha convertit en un espai cultural estable i una plataforma d’exhibició alternativa cada vegada més compromesa amb el debat sobre els processos creatius.

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona forma part de La Plataforma (festivals de cinema, vídeo i multimèdia de Barcelona), de Trama (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres), de CI&VI (Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya), de la Coordinadora Europa de Festivals i de la International Women’s Film Festival Network.

Fundada el 1970, DRAC MÀGIC és una entitat dedicada fonamentalment a l’estudi i a la divulgació dels audiovisuals i la seva utilització en diverses activitats educatives, socials i culturals. Una de les seves àrees preferents d’activitat és la representació de les dones en els mitjans de comunicació audiovisual i la seva presència com a autores en el camp de la realització i la crítica.La Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona, iniciada en junio de 1993, tiene como objetivo promover el cine dirigido por mujeres, visibilizando la cultura audiovisual femenina, proyectando filmografías de realizadoras de todo el mundo evidenciando de este modo la importancia de la contribución de las mujeres en el desarrollo de la creación audiovisual. Tras más de dos décadas de historia, la Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona se ha convertido en un espacio cultural estable y una plataforma de exhibición alternativa cada vez más comprometida con el debate sobre los procesos creativos.

La Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona forma parte de La Plataforma (festivales de cine, vídeo y multimedia de Barcelona), de Trama (Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y multimedia realizado por mujeres), de CI&VI (Coordinadora de Festivales y Muestras de Cine y Vídeo de Cataluña), de la Coordinadora Europa de Festivals y de la International Women’s Film Festival Network.

Fundada en 1970, DRAC MÀGIC es una entidad dedicada fundamentalmente al estudio y la divulgación de los audiovisuales y su utilización en distintas actividades educativas, sociales y culturales. Una de sus áreas preferentes de actividad es la representación de las mujeres en los medios de comunicación audiovisual y su presencia como autoras en el campo de la realización y la crítica.The Barcelona International Women’s Film Festival, which began in June of 1993, is aimed at promoting films directed by women, providing visibility to audiovisual culture created by women, projecting the filmographies of women film-makers from around the world, thus demonstrating the importance of women’s contributions to the development of audiovisual creation. After more than two decades of history, the Barcelona International Women’s Film Festival has become a stable cultural space and an alternative exhibition platform which is increasingly committed to the debate surrounding the creative process.

The Barcelona International Women’s Film Festival is a member of La Plataforma (film festivals, video and multimedia in Barcelona), Trama (Coordinator of Exhibitions and Festivals dedicated to films, video and multimedia directed by women), CI&VI (Coordinator of Film and Video Festivals and Exhibitions in Catalonia), the European Film Festival Coordinator and the International Women’s Film Festival Network.

Founded in 1970, DRAC MÀGIC is an organization dedicated mainly to the study and dissemination of audiovisual creations and their use in different educational, social and cultural activities. One of the organization’s favorite areas of activity is the representation of women in audiovisual media and their presence as authors in film-making and criticism.