PanoramaPanoramaPanorama

 • Panorama

Programa organitzat conjuntament amb la Filmoteca de Catalunya [checklist2] Diversos exemples de l’actualitat de la creació cinematogràfica femenina internacional. La selecció ofereix un trajecte per la diversitat i la innovació del cinema de les dones i reuneix un subconjunt de films que exploren la idea de la frontera: un senyal a terra, una fita, un accident geogràfic abrupte, particions geopolítiques arbitràries, límits, excentricitats, tràmits administratius que s’imposen contra tota lògica, cultures econòmiques pròpies, trànsits feixucs, drets dispars, noms de marca.

 • Dijous 6 de juny, 20:00 h

Lesbiana – A Parallel Revolution Myriam Fougère Canadà, 2012, 63 min, VOSC

Retrat testimonial a partir d’imatges d’arxiu i testimonis actuals d’un moment central del moviment d’alliberament i visibilitat lesbiana que va fer emergir, juntament amb els inicis del moviment feminista, la lluita pels drets civils i l’antibel·licisme, el debat radical que suposarà la irrupció innovadora d’un nou cos per a la política al costat de la creació d’espais des d’on poder desplegar una cultura identitària pròpia.

Lloc: Filmoteca de Catalunya

 • Dijous 6 de juny, 21:30 h

Sessió doble Sé villana. La Sevilla del diablo María Cañas Espanya, 2013, 40 min, VE

Amb la presència de la directora Un exercici en què l’artista segueix el camí de reanomenenar el que ella mateixa descriu com a cultura del reciclatge audiovisual a partir del remuntatge, amb l’objectiu de fer un “cinema porcí” resultat de l’aprofitament de tot el que es troba en la iconosfera audiovisual: la recontextualització de les imatges televisives, el reportatge i la hibridació són la base d’un treball crític sobre una Sevilla reapropiada.

Se fa saber Zoraida Rosselló Espanya, 2012, 80 min, VC Amb la presència de la directora Document cinematogràfic que mostra un territori del Montsià, a la vall de l’Ebre, de la mà d’una cineasta que ha volgut copsar la particular quotidianitat d’un dia a dia excèntric a la norma cosmopolita defugint el costumisme. Revelació d’una autora que fa possible la posada en forma de la geografia humana del poble de Santa Bàrbara com si es tractés d’un estudi geològic.

Lloc: Filmoteca de Catalunya [Recordem que la Filmoteca no admet l’entrada a la sala un cop començada la sessió. Tampoc en el cas de les sessions dobles

 • Divendres 7 de juny, 19:00 h

El jurado Virginia García del Pino Espanya, 2012, 67 min, VE

Amb la presència de la directora

La veritat és tan sols un conjunt de píxels, el resultat d’un zoom digital sobre uns rostres borrosos. I la càmera, que filma els membres d’un jurat popular enfrontats a un judici per assassinat a causa de violència masclista, està tan perduda com el jurat en aquest laberint de proves, imatges i testimonis, incapaç de filmar res que no sigui la seva pròpia descomposició.

Lloc: Filmoteca de Catalunya

 • Divendres 7 de juny, 22:00 h

El premio Paula Markovitch Mèxic-França-Polònia-Alemania, 2011, 115 min, VE Film que ens proposa relligar les percepcions d’una nena a qui toca viure entre veritats i silencis un món contradictori, cruel i absurd com va ser la dictadura argentina mitjançant una radical posada en escena i un treball actoral ple de matisos, vent i sorra.

Lloc: Filmoteca de Catalunya

 • Dissabte 8 de juny, 18:45 h

1+8 Angelika Brudniak, Cynthia Madansky Turquia, 2012, 126 min, VOSC

Les dues realitzadores viatgen per Turquia tot filmant les fronteres dels vuit països veïns. El recorregut ens porta a través dels Balcans, d’Anatòlia i de la costa del Mar Negre i ens mostra ciutats i pobles separats per línies de demarcació que exerceixen una decisiva i directa influència en la vida de la gent.

Lloc: Filmoteca de Catalunya

 • Diumenge 9 de juny, 21:00h

Hannah Arendt Margarethe von Trotta Alemanya-Luxemburg-França, 2012, 113 min, VOSE

Amb la presència de la directora

Pel•lícula sobre la vida de la filòsofa centrada fonamentalment en l’episodi del judici d’Adolf Eichmann a Jerusalem, fet fonamental en la seva vida que va desembocar en la redacció d’una de les seves obres cabdals: Eichmann a Jerusalem: un informe sobre la banalitat del mal. Premis: Espiga de Plata a la Seminci de Valladolid (2012) Pel·lícula sobre la vida de la filòsofa centrada fonamentalment en l’episodi del judici d’Eichmann a Jerusalem, fet fonamental en la seva vida que va desembocar en la redacció d’una de les seves obres cabdals: Eichmann a Jerusalem. Informe sobre la banalitat del mal. De fet, el film integra imatges en blanc i negre d’aquest procés.

Lloc: Filmoteca de Catalunya Recordem que la Filmoteca no admet l’entrada a la sala un cop començada la sessió. Tampoc en el cas de les sessions dobles.

 • Dijous 11 de juliol, 18:30h i Dimarts 30 de juliol 21:30h

Cromosoma 5 Maria Ripoll i Lisa Pram Espanya, 2012, 62 min L’Andrea és una nena preciosa però diferent… Els seus pares inicien una recerca per consultoris mèdics que dura més d’un any, sense trobar respostes ni diagnòstic. La mare comença aleshores el Little Black Book, una personalíssima llibreta amb textos, dibuixos i fotos que l’ajuda en aquest període de tanta incertesa. Aquest registre és el punt de partida de Cromosoma 5. En el cariotip genètic, la pèrdua d’informació en el cromosoma 5 és la causa del retard de l’Andrea, que pateix la síndrome anomenada crit de gat.

Lloc: Filmoteca de Catalunya

 • Panorama

[/checklist]

Programa organizado conjuntamente con la Filmoteca de Catalunya [checklist2] Varios ejemplos de la actualidad de la creación cinematográfica femenina internacional. La selección ofrece un trayecto por la diversidad y la innovación del cine de las mujeres y reúne un subconjunto de films que exploran la idea de la frontera: una señal en el suelo, un hito, un accidente geográfico abrupto, particiones geopolíticas arbitrarias, límites, excentricidades, trámites administrativos que se imponen contra toda lógica, culturas económicas propias, tránsitos pesados, derechos dispares, nombres de marca. [checklist2]

 • Jueves 6 de junio, 20:00 h

[/checklist2] Lesbiana – A Parallel Revolution Myriam Fougère Canadá, 2012, 63 min, VOSC Retrato testimonial a partir de imágenes de archivo y de testimonios actuales de un momento central del movimiento de liberación y visibilidad lesbiana que hizo emerger, junto con los inicios del movimiento feminista, la lucha por los derechos civiles y el antibelicismo, el debate radical que supondrá la irrupción innovadora de un nuevo cuerpo para la política junto con la creación de espacios desde donde poder desplegar una cultura identitaria propia. Lugar: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Jueves 6 de junio, 21:30 h

[/checklist2] Sesión doble Sé villana. La Sevilla del diablo María Cañas España, 2013, 40 min, VE Amb la presència de la directora Un exercici en què l’artista segueix el camí de reanomenenar el que ella mateixa descriu com a cultura del reciclatge audiovisual a partir del remuntatge, amb l’objectiu de fer un “cinema porcí” resultat de l’aprofitament de tot el que es troba en la iconosfera audiovisual: la recontextualització de les imatges televisives, el reportatge i la hibridació són la base d’un treball crític sobre una Sevilla reapropiada. Panorama – Fronteres Se fa saber Zoraida Rosselló España, 2012, 80 min, VC Con la presencia de la directora Un ejercicio en el que la artista sigue el camino de renombrar lo que ella misma describe como cultura del reciclaje audiovisual a partir del remontaje, con el objetivo de hacer un “cine porcino” resultado del aprovechamiento de todo lo que se encuentra en la iconosfera audiovisual: la recontextualización de las imágenes televisivas, el reportaje y la hibridación son la base de un trabajo crítico sobre una Sevilla reapropiada. Lugar: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Viernes 7 de junio, 19:00 h

[/checklist2] El jurado Virginia García del Pino España, 2012, 67 min, VE Con la presencia de la directora La verdad es tan solo un conjunto de píxeles, el resultado de un zoom digital sobre unos rostros borrosos. Y la cámara, que filma a los miembros de un jurado popular enfrentados a un juicio por asesinato por violencia machista, está tan perdida como el jurado en este laberinto de pruebas, imágenes y testimonios, incapaz de filmar nada que no sea su propia descomposición. Lugar: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Viernes 7 de junio, 22:00 h

[/checklist2] El premio Paula Markovitch México-Francia-Polonia-Alemania, 2011, 115 min, VE Film que nos propone religar les percepciones de una niña a la que le toca vivir entre verdades y silencios un mundo contradictorio, cruel y absurdo como fue la dictadura argentina mediante una radical puesta en escena y un trabajo actoral lleno de matices, viento y arena. Lugar: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Sábado 8 de junio, 18:45 h

[/checklist2] Panorama – Fronteras 1+8 Angelika Brudniak, Cynthia Madansky Turquía, 2012, 126 min, VOSC Las dos realizadoras viajan por Turquía filmando las fronteras de los ocho países vecinos. El recorrido nos lleva a través de los Balcanes, de Anatolia y de la costa del Mar Negro y nos muestra ciudades y pueblos separados por líneas de demarcación que ejercen una decisiva y directa influencia en la vida de la gente. Lloc: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Domingo 9 de junio, 21:00h

[/checklist2] Hannah Arendt Margarethe von Trotta Alemania-Luxemburgo-Francia, 2012, 113 min, VOSE AmbCon la presencia de la directora Película sobre la vida de la filósofa centrada fundamentalmente en el episodio del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, hecho fundamental en su vida que desembocó en la redacción de una de sus obras capitales: Eichmann a Jerusalem: un informe sobre la banalidad del mal. Lugar: Filmoteca de Catalunya Recordamos que la Filmoteca no permite la entrada a la sala una vez comenzada la sesión. Tampoco en el caso de les sesiones dobles.

[checklist]

 • Panorama

[/checklist]

Programming organized in conjunction with the Filmoteca de Catalunya [checklist2] A number of recent examples of work by international women film-makers. The selection offers a journey through the diversity and innovativeness of films made by women and brings together a subset of films that explore the idea of borders: a line on the ground, a boundary, an abrupt geographic formation, arbitrary geopolitical divisions, limits, eccentricities, illogical administrative formalities, isolated economic cultures, difficult crossings, unequal rights, frontier names. [checklist2]

 • Thursday, June 6, 8 p.m.

[/checklist2] Lesbiana – A Parallel Revolution Myriam Fougère Canada, 2012, 63 min, VOSC A portrait based on archive images and recent testimonies about a central moment in the lesbian liberation movement, which brought about the beginnings of the feminist movement, the fight for civil rights and the anti-war movement, the radical debate that would bring about the innovative creation of a new political body along with the establishment of spaces for the creation of a specific cultural identity. Venue: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Thursday, June 6, 9:30 p.m.

[/checklist2] Double feature Sé villana. La Sevilla del diablo María Cañas Spain, 2013, 40 min, VE With the presence of the director An exercise where the artist moves toward renaming what she describes as the culture of audiovisual recycling, based on re-editing, with the aim of making “porcine cinema” resulting from reusing everything in the audiovisual iconosphere: the recontextualization of television images, reporting and hybridization serve as the foundation of a critical piece about a reappropriated Seville. Panorama – Borders Se fa saber Zoraida Rosselló Spain, 2012, 80 min, VC With the presence of the director A film that paints a portrait of the Montsià, in the Ebre valley, made by a film-maker who wanted to capture the particular goings-on of a kind of daily life that breaks free from cosmopolitan normality, though the presentation steers clear of costumbrismo. A break-out piece from an author who approaches the human geography of the village of Santa Bàrbara as though it were a geological study. Venue: Filmoteca de Catalunya [Recordem que la Filmoteca no admet l’entrada a la sala un cop començada la sessió. Tampoc en el cas de les sessions dobles] [checklist2]

 • Fridy, June 7, 7 p.m.

[/checklist2] El jurado (“The jury”) Virginia García del Pino Spain, 2012, 67 min, VE With the presence of the director The truth is just a bunch of pixels, a digital zoom on blurry faces. The camera that films the members of a jury during a murder trial involving domestic violence is as lost as the jury is in the labyrinth of evidence, images and witness statements; the camera becomes incapable of filming anything except its own decomposition. Venue: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Friday, June 7,10 p.m.

[/checklist2] El premio (“The Prize”) Paula Markovitch Mexico-France-Poland-Germany, 2011, 115 min, VE The film shows us a collection of perceptions through the eyes of a girl who lives between truth and silence, in a contradictory, cruel and absurd world: the Argentinean dictatorship. The film uses a radical mise-en-scène and acting that is full of nuance, wind and sand. Lloc: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Saturday, June 8, 6:45 p.m.

[/checklist2] Panorama – Borders 1+8 Angelika Brudniak, Cynthia Madansky Turkey, 2012, 126 min, VOSC Two film-makers travel through Turkey to film the borders with each of the eight neighboring countries. Their route takes them through the Balkans, Anatolia and the Black Sea coast and shows us cities and villages that are separated by borders that have a decisive and direct influence on people’s lives. Venue: Filmoteca de Catalunya [checklist2]

 • Sunday, June 9, 9 p.m.

[/checklist2] Hannah Arendt Margarethe von Trotta Germany-Luxembourg-France, 2012, 113 min, VOSE With the presence of the director A film about the philosopher’s life, centered mainly on the episode of the Eichmann trail in Jerusalem, a fundamental even in her life that led her to write one of her most important works: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Venue: Filmoteca de Catalunya We remind you that the Filmoteca does not allow anyone to enter the screening room after the session has begun. This policy is also enforced for double features.